icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 158, p. 140

Fragments; Parts of Names, Known or Unknown. Group E 2. Pit. Group E 7. Group E 4. Group E 9. Well. Group E 10. Ostraka. Group E 5. Group E 6. Group E 11 ... Agora 25 140 P 15830 P 12241 P 15831 P 15833 P 12249 P 5970 P 6140 P 6045 P 7111 P 10139 P 8548 P 23003 P 7829 P 23012 C 18:11 E 15:6 D 7:2 H 12:14 E 7:2 ... P 12249

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 186, p. 168

Group E 14. Group E 2. Group E 15. Group E 17. Group E 7. Group E 5. Group E 24 ... Agora 25 168 P 12192 P 15352 P 12193 P 15373 P 12194 P 15379 P 12195 P 15449 P 12196 P 15458 P 15199 P 15459 P 12213 P 15460 P 12216 P 15461 P 12217 P 15462 P 12218 P 15463 P 12219 P 15464 P 12220 P 15465 ... P 12249

icon

[Agora Publication Page] Agora 25, s. 204, p. 186

Group E 4. Fragments. Group E 5. Group E 4a. Aristeides Lysimachou Alopekethen. Group E 6. Kallixenos Aristonymou Xypetaion. Hippokrates Alkmeonidou Alopekethen. Themistokles Neokleous Phrearrios. Either ... Agora 25 186 P 5970 P 10414 P 6045 P 10139 P 6114 P 22991 P 6398 P 23005 P 6399 P 23006 P 6108 P 23001 P 6113 P 23002 P 25456 P 23022 P 6109 P 22996 P 6110 P 22992 P 6111 P 22993 P 6112 P 22994 P 23007 ... P 12249

icon

[Agora Publication Page] Agora 23, s. 40, p. 24

Komast Group. Lydos. Painter of Louvre F 6. Louvre F 6. Athens, N.M. 12587. Sophilos. ABV 40, 24. Bakir, Sophilos, pl. 18. Louvre C 11250. Louvre E 635. CVA, Louvre 12 [France 19], pl. 157 [830]:1, 2 ... Agora 23 24 ... Louvre C 12249