icon

[Agora Image] 2012.52.0534 (XXXV-19)

Amphora necks ... Horizontal (normal)