icon

[Corinth Image] Stone Pestle

Figure 186, Zygouries