Icon
Name
Title
Date
Chronology
 
thumb
Agora XXVOstraka1990  
 Hesperia 19 (1950)Journal of the American School of Classical Studies at Athens1950  
thumb
Agora 25, s. 96, p. 78Kallixenos Aristonymou Xypetaion
Group E 1
Ostraka
Stamires and Vanderpool, pp. 378, 389, no. 31, fig. 23
Stamires and Vanderpool, p. 382, no. 2, fig. 2
Stamires and Vanderpool, p. 381, no. 1, fig. 1
Stamires and Vanderpool, p. 390, no. 34, pl. 112
Semple Lectures II, pp. 233, 249, fig. 50
   
thumb
Agora 25, s. 189, p. 171Group E 1   
thumb
Agora 25, s. 199, p. 181Group E 1
Kleiboulos Nikodemou
Kydrokles Timokratous Kriothen
Megakles Hippokratous Alopekethen
Onomastos Konthyleus
Themistokles Neokleous Phrearrios
   
thumb
ΝΝ-21Finds1946, 1947  
thumb
ΝΝ-23Notebook1947  
thumb
ΝΝ-21-95 (pp. 4177-4178)Ostrakon of Kallixenos Aristonymou Xypetaion
Stamped Amphora Handle: Rhodian
Stamped Amphora Handle: Parmeniskos Group
Stamped Amphora Handle: Knidian
May 5 1947